OBCHODNÉ PODMIENKY & REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.cataclysmarm-slovakia.com, ktorého prevádzkovateľom je (ďalej ako „predávajúci”):

 

CATACLYSMARM, s.r.o.
Konateľ a manažér spoločnosti: Ing. Tomáš Kicka
Adresa: Slovanská 45, 935 21 Tlmače-Lipník
 
Kontakt: +421911101095 
WEB: WWW.CATACLYSMARM-SLOVAKIA.COM
E-mail: CATACLYSMARM.SLOVAKIA@GMAIL.COM
 
IČO: 54268460
DIČ: 2121612570
Číslo účtu: 2302080295
IBAN: SK13 8330 0000 0023 0208 0295
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
***NIE SME PLATCAMI DPH***
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
Copyright © 2021 CATACLYSMARM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva produkty a služby predávajúceho prostredníctvom elektronického internetového obchodu cataclysmarm-slovakia.com (ďalej len kupujúci). Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplýva z nasledovných zákonov:

•    40/1964 Z. z. (občiansky zákonník)
•    250/2007 Z. z. (zákon o ochrane spotrebiteľa)
•    102/2014 Z.z. (zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku)
•    22/2004 Z.z. (zákon o elektronickom obchode)

1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou pre naplnenie platnosti objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov v elektronickom formuláre (meno a priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail; v prípade právnických osôb aj IČO, DIČ, IČ DPH) resp. iným spôsobom podané informácie (e-mail, telefonický rozhovor). Objednávka obsahuje názov tovaru, počet objednaných kusov a dátum vytvorenia. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Údaje uvedené v objednávke budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim v medziach potrebných na doručenie tovaru a jeho účtovanie.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak sa produkt už nevyrába alebo nie je na sklade. O týchto skutočnostiach bude predávajúci kupujúceho včas informovať a dohodne sa na ďalšom postupe (zrušenie celej objednávky alebo zmena chýbajúcej položky na iný druh tovaru). 

2. Spôsob dopravy a platby

Objednávky vytvorené v internetovom obchode www.cataclysmarm-slovakia.com je možné doručiť momentálne iba v rámci Slovenskej republiky. Platba sa vykonáva vopred bankovým prevodom po odsúhlasení objednávaného tovaru. Iné formy platby nie sú podporované. Doručenie do ostatných štátov nie je zatiaľ možné. 

Aktuálne možnosti dopravy a platby sú definované na https://cennik.posta.sk/

3. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia finančnej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar bude odoslaný v termíne najneskôr do 5 pracovných dní ak sa tovar nechádza na sklade – v inom prípade dodacia lehota závisí od naskladnenia tovaru, prípadne jeho ďalšej výroby. O termíne odoslania bude kupujúci informovaný e-mailom alebo iným spôsobom.

4. Preberanie tovaru

Kupujúci je povinný, za prítomnosti prepravcu skontrolovať tovar a jeho obal, bezprostredne pri jeho dodaní. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia tovaru alebo jeho obalu pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnúť zľavu na tovar, poškodenie opraviť a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, prípadne postupovať iným zákonným spôsobom. 

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku.

V prípade, že kupujúci neprevezme z akéhokoľvek dôvodu objednaný tovar (a tovar bude vrátený predávajúcemu) a následne bude žiadať jeho opätovné zaslanie, kupujúci v tomto prípade uhradí prepravné náklady v plnej výške. 

5. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona 102/2014 kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) bez udania dôvodu do 14 dní od vytvorenia objednávky bez sankcie.

A) V prípade, ak kupujúci sa rozhodne odstúpiť od zmluvy, ak mu už bol objednaný tovar fyzicky doručený, je potrebné vyplniť formulár pre vrátenie tovaru,  ktorý si je potrebné vytlačiť a zaslať ako doporučený list (zároveň je nutné zaslať aj oskenovaný vyplnený list e-mailom na adresu cataclysmarm.slovakia@gmail.com). Nepoškodený, nepoužívaný a zabalený tovar spolu s vyplneným formulárom je potrebné poslať naspäť na adresu predávajúceho ktorá je uvedená priamo na formulári.

Nevyhnutnou podmienkou je aj to, aby všetky etikety a štítky boli neporušené a pripevnené na tovar. Predávajúci vráti platbu na bankový účet kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od prijatia zásielky. V prípade ak kupujúci pošle naspäť všetky položky z objednávky predávajúci vráti všetky platby, ktoré prijal od kupujúceho. V prípade ak kupujúci pošle naspäť iba časť objednávky, (teda niektoré položky) predávajúci vráti len hodnotu vráteného tovaru.

Tovar musí byť vrátený kompletný, v pôvodnom stave vrátane pripnutých informačných visačiek, nesmie javiť známky opotrebenia, nesmie byť používaný a praný. S tovarom musí byť zaslaný vyplnený formulár pre vrátenie tovaru spolu s faktúrou. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý. Vratné náklady hradí kupujúci, ktorý tovar vracia predajcovi. Platby vrátime výhradne bankovým prevodom.

Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z., ktorej predmetom sú:

–    predaj tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. plavky a spodné prádlo, ktoré z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť).

–    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, darčekové poukážky, tovar so špecifickým vlastným dizajnom alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

B) V prípade ak kupujúci sa rozhodne odstúpiť od zmluvy, ak mu objednaný tovar ešte nebol fyzicky doručený stačí  napísať e-mail na cataclysmarm.slovakia@gmail.com s textom: „Žiadam o zrušenie objednávky č. XX na meno  XXXX XXXX.” Predávajúci potvrdí zrušenie objednávky e-mailom.

6. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

•    Dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanom množstve a v dohodnutej cene.
•    Tovar vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
•    Dodať kupujúcemu faktúru a formulár pre vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy) v tlačenej podobe alebo elektronickej podobe.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho.

7. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcim.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň vytvorenia objednávky.
 • Kupujúci má právo výrobok rozbaliť a odskúšať.

8. Záručná doba a reklamácia

Uvedomujeme si, že vybavovanie každej reklamácie je pre zákazníka  nepríjemnou záležitosťou, a preto sa snažíme celý proces reklamácie skrátiť a vyriesiť čo najrýchlejšie k spokojnosti zákazníka. Pri vybavovaní reklamácií sa snažíme našim zákazníkom vychádzať maximálne v ústrety, k čomu nám okrem iného pomáhajú aj naše nadštandardné vzťahy s kľúčovými dodávateľmi. 
 
1. Vytlačte a vyplnte prosím reklamačný formulár. (formulár môžete vyplniť aj na počítači, je editovatelný)
2. Tovar spolu s vyplneným formulárom je potrebné odoslať na nasledovnú adresu (poštou ako doporučený list) :
 
Cataclysmarm, s.r.o.
Slovanská 45/31
935 21 Tlmače-Lipník
Slovenská republika
 
3. Po prijatí zásielky tovar prepošleme výrobcovi na posúdenie.
 
4. Následne Vás budeme informovať o spôsobe riešenia.

Dĺžka záručnej doby je stanovená na 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade zistenia nezhody dodaných produktov s kúpnou zmluvou kupujúci je povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho.

 • Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. vymenený na bezchybný.
 • Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.
 • Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
 • Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť
 •  
 • V prípade modelov vyhotovených technológiou 3D-tlače platia tieto podmienky:
 • – Drobné ryhy, škrabance, pozostatky iného materiálu, mierne roztečený materiál – nie je evidovaný ako chyba produktu. 
 • – Každá tlač môže mať určité odchýlky a pokiaľ nie je funkčnosť modelu ovplyvnená týmito odchýlkami, nie je takáto reklamácia opodstatnená a akceptovateľná zo strany CATACLYSMARM, s.r.o. a spoluvýrobcov 3D modelov. 
 • – Ak sa na modeloch nachádzajú trhliny, ktoré praskajú a šíria sa ďalej jedná sa o vadu, ktorá sa bude riešiť podľa vyššie uvedeného postupu. Tovar sa posúdi výrobcom a následne bude kupujúci informovaný o záverečnom ustanovení a prípadnom uznaní/neuznaní reklamácie.
 • – V špecifickom prípade, že kupujúci po dlhodobom užívaní produktu / 3D modelu bude model chcieť vrátiť kvôli zodratiu, avšak funkčnosť ostáva nezmenená – reklamácia taktiež nebude akceptovaná. 
 • – Ak kupujúci model zámerne zlomí / odtrhne časť modelu, rozbije úderom, pádom, hodením alebo akýmkoľvek reklamačne neuznávaným spôsobom a materiálový rozbor u spolupartnera MTF STU TRNAVA  (https://www.mtf.stuba.sk/) preukáže poškodenie modelu jedným z týchto alebo podobným spôsobom – kupujúcemu reklamácia uznaná nebude a môže byť daný podnet na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. 
 •  

Objednávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe (faktúra). Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt na adresu predávajuceho (náklady na prepravu/doručenie si kupujúci hradí sám a nemá nárok na finančné preplatenie nákladov spojených s prepravou reklamovaného tovaru pokiaľ sa jednalo o osobný odber).

Postup vrátenia tovaru:

1. E-mailom kontaktujte našu spoločnosť, vyplňte Formulár pre vrátenie tovaru (môžete použiť aj reklamačný formulár). Na formulári označte či potrebujete inú veľkosť alebo žiadate o vrátenie peňazí (vrátiť sa nedá tovar špecificky vyhotovený na mieru – detailnejšie info viď. vyššie)

2. Tovar spolu s vyplneným formulárom zabaľte a pošlite späť na našu adresu, ktorá je uvedená na formulári. Zásielku odporúčame poslať Slovenskou poštou ako obyčajnú listovú zásielku alebo ako doporučený list. Neposielajte tovar na dobierku!

3. Po prijatí zásielky vybavíme Vašu požiadavku. 

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR a ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY si môžete stiahnuť kliknutím tu:


(pri každej reklamácií/odstúpení je nutné si formulár vytlačiť, vyplniť a zaslať na adresu našej firmy v súlade s *obchodnými a reklamačnými podmienkami)