VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
Copyright © 2021 CATACLYSMARM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
 
SPOLOČNOSŤ / FAKTURAČNÉ ÚDAJE
CATACLYSMARM, s.r.o.
Konateľ a manažér spoločnosti: Ing. Tomáš Kicka
Adresa: Slovanská 45, 935 21 Tlmače-Lipník
Spol. zapísaná v OR Okresného súdu Nitra vložka číslo: 3/Nre/352/2021
 
Kontakt: +421911101095 
WEB: WWW.CATACLYSMARM-SLOVAKIA.COM
E-mail: CATACLYSMARM.SLOVAKIA@GMAIL.COM
 
IČO: 54268460
DIČ: 2121612570
Číslo účtu: 2302080295
IBAN: SK13 8330 0000 0023 0208 0295
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
***NIE SME PLATCAMI DPH***
 
 

UPOZORNENIE – Podmienky užívania

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať.
Všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich, je majetkom prevádzkovateľa web stránky CATACLYSMARM-SLOVAKIA.COM resp. spoločnosti CATACLYSMARM, s.r.o. Všetky práva sú vyhradené.
Vstupom na tieto stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami (ďalej tiež len ako „Podmienky“). Spoločnosť  ponúka tento web, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke, pre vás, užívateľov, prístupný ihneď po prijatí všetkých podmienok, postupov a upozornení tu uvedených. Pokračovaním v používaní týchto stránok vyjadrujete svoj súhlas s Podmienkami ako aj informáciami o autorských právach.
AK S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TIETO STRÁNKY, ANI SI Z TÝCHTO STRÁNOK NESŤAHUJTE ŽIADNE SÚBORY.
 

Zakázané používanie

Súhlasíte s tým, že tieto Internetové stránky, taktiež akékoľvek materiály či služby, ktoré môžete získať využitím týchto stránok, nebudete používať spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis. Webové stránky je možné používať len na zákonom povolené účely a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.
Zrieknutie sa zodpovednosti za obsah
Naša spoločnosť nedáva žiadnu záruku na presnosť ani úplnosť tohto webu, ani na obsah akéhokoľvek webu alebo externého webu.
Tento web, spoločne so všetkými materiálmi, informáciami, službami a produktmi na stránkach webu uvedenými, sa poskytuje vo forme “tak, ako je” a používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na týchto internetových stránkach je na Vaše vlastné riziko. V plnom rozsahu dovolenom príslušným zákonom Spoločnosť odmieta akékoľvek záruky, výslovné i odvodené, vrátane napr. mlčky predpokladanej záruky obchodovateľnosti a vhodnosti použitia ku konkrétnemu účelu alebo rozumnej starostlivosti a zručnosti, ktoré by inak mohli byť zahrnuté alebo začlenené do týchto podmienok, či už na základe zákona alebo inak.
Okrem prípadov, kedy je výslovne stanovené inak, nekonáme žiadne vyhlásenia ani neručíme za:
  • presnosť alebo úplnosť materiálov zverejnených na týchto stránkach;
  • dostupnosť týchto stránok alebo ich prevádzkovanie bez porúch alebo prerušenia;
  • kompatibilitu týchto stránok s Vaším počítačovým systémom alebo softvérom;
  • to, že tieto stránky nie sú infikované vírusom alebo to, že server sprístupňujúci tieto stránky, je priestor bez počítačových vírusov alebo iných škodlivých komponentov.
  •  

Vylúčenie a obmedzenie našej zodpovednosti

V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu, najmä ale nie len za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, stratu, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu (vrátane nákladov na právne zastúpenie, náklady na znalca alebo iné náklady), ktoré môžu vzniknúť, či už priamo alebo nepriamo, v súvislosti s prístupom na tieto Internetové stránky alebo s ich použitím alebo v súvislosti s ich obsahom alebo údajmi na nich zverejnenými.
Nenesieme zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené užívateľmi Internetových stránok, nami alebo spôsobené technickým vybavením alebo softvérovou aplikáciou spojenou so stránkami alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní dát vkladaných na Internetové stránky. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli, a ktorá mohla byť spôsobená Vaším používaním alebo pokusom o použitie Internetových stránok alebo akéhokoľvek obsahu na nich zverejneného.
 

Duševné vlastníctvo

Práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah týchto webových stránok (vrátane ale nie len ochranné známky, slovné označenia, obrázky, nákresy, logá, symboly, všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich) sú vo vlastníctve CATACLYSMARM, s.r.o., práva vyhradené. Nie je Vám udelené žiadne právo na obsah týchto stránok s výnimkou obmedzeného práva používať tieto webové stránky v súlade s Podmienkami.
 

Používanie týchto Internetových stránok

Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. Prevádzkovateľ tejto webstránky umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

 

Nemáte oprávnenie resp. je zakázané:

  • prepájať tieto Internetové stránky akýmkoľvek spôsobom so žiadnou inou internetovou stránkou ani vyberať do rámčeka žiadnu ich časť bez nášho predchádzajúceho súhlasu;
  • neoprávnene vniknúť do týchto Internetových stránok, používať tieto stránky na šírenie počítačových vírusov alebo ich používať na nelegálne účely; ani
  • pozmeňovať či upravovať obsah, ktorý kopíruje z týchto stránok, ani používať tento obsah bez zverejnenia informácie o autorskom práve či iných majetkových právach, ktoré používame v súvislosti s týmto obsahom, a to rovnakým spôsobom a formou, ako sa používajú na našich internetových stránkach.
V prípade porušenia podmienok Vám môžeme dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup na tieto internetové stránky a súčasne zodpovedáte za všetku škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikne.
 

Hypertextové odkazy

Spoločnosť CATACLYSMARM, s.r.o. na zvýšenie vášho pohodlia môže na týchto stránkach uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len „linky“) na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky opúšťate naše Internetové stránky. Nepodporujeme ani neschvaľujeme takto odkazované internetové stránky ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nesledujeme. Ich používanie, prezeranie a sťahovanie je na Vaše vlastné riziko a nenesieme za neho žiadnu zodpovednosť.

 

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ / Rozhodujúce právo

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov, ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a prevádzkovateľ tejto webstránky nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.
Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, zákonnosť či vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto podmienkach.
Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory z podmienok vyplývajúce alebo sa ich týkajúce bude riešiť vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
 

Zmeny Podmienok

Spoločnosť CATACLYSMARM, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvek časti týchto webových stránok, pričom toto platí aj pre dostupnosť akýchkoľvek funkcií stránok, bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť CATACLYSMARM, s.r.o. si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Odporúčame Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne oboznamovať a pokiaľ nesúhlasíte s ich aktuálnym znením, okamžite prosím tieto naše Internetové stránky opustite.

 

OBCHODNÉ INFORMÁCIE

Záväzky a povinnosti spoločnosti v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

 

NEZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA

Objednávka realizovaná prostredníctvom zverejneného formulára je nezáväzná, pre jej záväznosť je potrebné ju písomne potvrdiť. Nezáväzná objednávka slúži ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky. S údajmi poslanými cez formulár nezáväznej objednávky sa bude narábať podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

COOKIES
Zásady používania súborov cookie na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.